Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

O kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu informuje, że kancelaria obsługuje wnioski egzekucyjne składane za pośrednictwem e-sądu (www.e-sad.gov.pl)

Komornik dokłada wszelkich starań, aby postępowania prowadzone były sprawnie i skutecznie. Posiadana przez Komornika od 1995r własna baza danych o dłużnikach znacznie przyspiesza prowadzenie postępowania egzekucyjnego oraz obniża koszty zapytań ponoszone w poszczególnych sprawach przez wierzycieli.

W kancelarii został wdrożony elektroniczny dostęp do baz danych:
– Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI)
– Ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu (PUP)
– Systemu OGNIVO umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankami dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników
– system ŻRÓDŁO
– Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wraz z powiązaniami osobowo-kapitałowymi
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Na wniosek wierzycieli kierowane są zapytania do:
Urzędów Skarbowych celem ustalenia płatnika podatku
Wydziału Ewidencji Gruntów – celem ustalenia nieruchomości dłużnika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki

 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.

 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.

 • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

 • Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:

– pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego

– od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem. Sposoby kontaktu to pisemnie na adres:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki,

41-800 Zabrze, ul. Pułaskiego 17.

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.