Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

20-04-2023r. – I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – Km 3192/21 i inne – Zabrze, ul. Boya Żeleńskiego 4/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20-04-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy Zabrze, ul. 3 Maja 21

w sali nr 225,

odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 327/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu należącego do dłużnika: Mateusz Mazur, położonego: 41-807 Zabrze, ul. Boya Żeleńskiego 4/5, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 45223 [NKW: GL1Z/00045223/9]

Suma oszacowania wynosi 144 806,00zł, zaś cena wywołania wynosi 108 604,50zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 14 480,60zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Gliwicach 32 1020 2401 0000 0602 0143 9850

Przystępujący do licytacji powinien także złożyć pełnomocnictwo z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do występowania w imieniu danego podmiotu (aktualny odpis z rejestru danego podmiotu) (art. 977 kpc). Zgodnie z art. 37 krio małżonek przystępujący do licytacji powinien także złożyć dokument z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika zgoda współmałżonka na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Osoby chętne do oglądania nieruchomości winny się zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji celem ustalenia (w miarę możliwości) terminu oględzin. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul.3-go Maja 21 w pok.109 (VIII Co 15/22) odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO + ZDJĘCIA

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.