Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

29-10-2020 – I licytacja – lokal użytkowy Zabrze, ul Wolności 5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 4331/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 29-10-2020 o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w sali nr 225, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem administracyjno – biurowym i garażem stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonego: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 5, dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 34092  [NKW: GL1Z/00034092/1]

Cena wywołania wynosi 326.330,25 zł

i jest równa 3/4 sumy oszacowania. Suma oszacowania wynosi 435.107,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 43.510,70 zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania).

Rękojmię można uiścić gotówką w kasie kancelarii komornika – Zabrze ul. Pułaskiego 17, lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Gliwicach 32 1020 2401 0000 0602 0143 9850

albo też w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do licytacji powinien także złożyć pełnomocnictwo z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do występowania w imieniu danego podmiotu (aktualny odpis z rejestru danego podmiotu) (art. 977 kpc). Zgodnie z art. 37 krio małżonek przystępujący do licytacji powinien także złożyć dokument z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika zgoda współmałżonka na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chętne do oglądania nieruchomości winny się zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji celem ustalenia terminu oględzin.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul.3-go Maja 21 w pok.109 (VIII Co 261/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.


wyciąg z operatu _1

wyciąg z operatu _2

protokół z wizji lokalnej

zdjęcia _1

zdjęcia_2

zdjęcia_3

zdjęcia_4 

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.