Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Zabrzu
ul. Pułaskiego 17
tel. 032 271 29 45
email: zabrze1komornik@vp.pl

19-03-2018 – I licytacja – lokal mieszkalny Zabrze, ul. Baczyńskiego 5/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
km 455/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 19-03-2018 o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w sali nr 223, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 116/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu położonego: 41-813 Zabrze, ul.Baczyńskiego 5/11, dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 50119   [NKW: GL1Z/00050119/5]

Cena wywołania wynosi 63.222,75 zł

i jest równa 3/4 sumy oszacowania. Suma oszacowania wynosi 84.297,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 8.429,70 zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania).

Rękojmię można uiścić gotówką w kasie kancelarii komornika – Zabrze ul. Pułaskiego 17, lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Gliwicach 32 1020 2401 0000 0602 0143 9850

albo też w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do licytacji powinien także złożyć pełnomocnictwo z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do występowania w imieniu danego podmiotu (aktualny odpis z rejestru danego podmiotu) (art. 977 kpc). Zgodnie z art. 37 krio małżonek przystępujący do licytacji powinien także złożyć dokument z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika zgoda współmałżonka na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chętne do oglądania nieruchomości winny się zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji celem ustalenia terminu oględzin.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul.3-go Maja 21 w pok.109 (I Co 976/16) odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.


Lokal mieszkalny położony na III piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Pow. użytkowa lokalu wynosi 38,30 m2. CO z nitki. Lokal jest w słabym stanie technicznym, o przeciętnej funkcjonalności i dobrym nasłonecznieniu

wyciąg z operatu

protokół oględzin

zdjęcia

2016. Komornik Zbigniew Rudlicki. Copyright Currenda.